Monthly Archive: May 2017

EM Silage in beeld bij Omrop Fryslan

Mei selsboude sjippekisten by de terp fan Hegebeintum del race. Dat wie de opdracht foar learlingen fan ferskillende praktykskoallen yn Noardeast-Fryslân. In hiel spektakel, wêrby’t...

Translate »